לרכישת קורסים

תקנון

אנו מודים לכם ומברכים אתכם על שבחרתם לעשות שימוש באתר באומן - לימודים בגובה העיניים. 
האתר והשימוש בו והחומרים הכלולים בו הינו לשימוש אישי בלבד ולא לשימוש מסחרי.
מסמך זה מכיל את תקנון האתר והוא מסדיר את התנאים החלים על המשתמש באתר. הרישום לאתר באמצעות הסיסמה והחשבון שפתחתם וכן השימוש שנעשה על ידכם בחומרים, מידע והתכנים הנכללים באתר מהווה הסכמה מצידכם לתנאים הנכללים באתר ובתקנון זה בפרט. לפיכך, הינכם מתבקשים לקראו בעיון תקנון זה בטרם הרישום לאתר.

 

1. חשבון וסיסמה: ההרשמה לאתר והזכות לעשות שימוש בשירותים המוצעים על ידו מותנים בקבלת חשבון אישי וסיסמה אישית באמצעותה יוכל המשתמש לעשות שימוש בשירותים. כל משתמש, אחראי באופן אישי ובלעדי לשמירה על סודיות פרטי חשבונו וסיסמתו.

 

2. שימוש אישי: כל משתמש רוכש את השירותים המוצעים באתר ואת הזכות לעשות שימוש בתכנים הנכללים בו באופן אישי בלבד, לצרכי מטרותיו הפרטיות. בהתאם, שם המשתמש והסיסמה שנתנו למשתמש בעת ההרשמה, הינם אישיים ולא יועברו על ידו לכל צד שלישי, וניתן יהיה להשתמש בהם במכשיר אחד בלבד ומדפדפן אחד בלבד. משתמש אשר יפר הוראה זו פוגע ו/או גורם לאתר ומפעיליו לנזקים צפוי לסנקציות העומדות לאתר ומפעיליו על פי דין. באתר קיימת מערכת אבטחה שמונעת מצבים של העברת שם משתמש מסוים בין גורמים שונים.

 

3.התכנים באתר וההגנה עליהם: האתר מכיל חומר לימודי מקיף כולל תמונות, טקסטים, קישוריות, איורים, גרפיקה, קבצי קול, קבצי וידאו, סרטוני אנימציה וכיו"ב (להלן "התכנים") המצויים בבעלות האתר ו/או מפעיליו והמוגנים כולם על פי דיני זכויות יוצרים. כל משתמש רשאי לעשות בתכנים שימוש לצרכיי לימוד אישיים בלבד כגון כתיבת עבודות, הכנת שיעורי בית, פתרון תרגילים, הכנת מצגות וכן הכנה ולימוד לבחינות. לפיכך, המשתמש יהיה רשאי לעשות שימוש בתכנים אך ורק בהתאם לתנאי השימוש לעיל ובכפוף להוראות כל דין. המשתמש מתחייב שלא לפגום ו/או לערוך שינוי ו/או לסלף את התכנים וכן להימנע מביצוע כל פעולה שיש בה או עלול להיות בה משום הפחתת ערך התכנים או פגיעה בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו. המשתמש מתחייב שלא להעתיק,להקליט, להפיץ, לשדר, להציג, לשכפל, לפרסם, להשתמש, או לאפשר לאחרים בין במישרין ובין בעקיפין, לבצע אחת מן הפעולות המנויות לעיל.בפרט לא יעשה משתמש אחת מהאמור לעיל באמצעות אתר אינטרנט אחר, פרסום אלקטרוני, פרסום דפוס וכדומה, לכל מטרה, מסחרית או אחרת.

 

4. אחריות: התכנים המוצגים באתר מוצגים וניתנים לשימוש כמות שהם ("As Is"). האתר או מפעילו אינם מצהירים או מציגים או מבטיחים כי התכנים מתאימים לצרכיי המשתמש או מטרותיו ולא ישאו בכל אחריות להתאמתם כאמור. אנו ממליצים בחום לעבור גם על הסילבוסים של מוסדות הלימוד על מנת לוודא התאמה מלאה. הנהלת האתר ומפעיליו משקיעים מאמצים רבים על מנת שכל התכנים באתר יהיו באיכות גבוהה, עדכניים ומהימנים. ואולם,לאור מורכבות התכנים, תיתכנה טעויות ו/או אי דיוקים בתכנים הנכללים באתר ו/או חומרים מסוימים שיהיו חסרים באתר, והאתר או מפעיליו או מנהליו לא ישאו בכל אחריות בקשר לטעויות או לשגיאות בתכנים המוצגים באתר או לשימוש בהם או תוצאותיו ו/או השלכותיהם. המשתמש מצהיר בזה, כי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה או יעשה בתכנים או בשירות המוצע על ידי האתר והאתר או מפעיליו לא יהיו אחראים לכל נזק, ישיר או עקיף, שנגרם או ייגרם למשתמש או לכל צד שלישי אחר, כתוצאה מהשימוש בתכנים או באתר או בשירות המוצע בו לרבות בגין ביטול ו/או הפסקת רכישת השירותים המוצעים באתר, לרבות במקרה של שיבושים ו/או ליקויים בהעברת התכנים ו/או בהענקת השירותים, תהא הסיבה אשר תהא. 

 

5. שימוש במידע פרטי של משתמש: האתר ומפעיליו אוספים מידע ו/או פרטים של ו/או מהמשתמש המועברים ו/או משודרים על ידי משתמש בעת רכישת השירותים המוצעים באתר או תוך כדי השימוש בשירותי האתר. בן היתר, עלול כל משתמש להידרש לספק לאתר ומפעיליו פרטים בדבר אודות דרכי התקשרות עמו, מידע כספי ו/או מידע נוסף המסייע לזיהוי המשתמש, כפי שדורש לאתר. מידע זה משמש את האתר למטרות חיוב, טיפול בשאלות המופנות לאתרו/או למטרות דיוור. הסליקה באתר מבוצעת ע"י חברת סליקה ולשם ביצוע הסליקה יהיה רשאי האתר להעביר מידע רלוונטי של המשתמש. אנו מתחייבים לאגור את המידע שנמסר לנו בצורה מאובטחת. כמו כן אנו מתחייבים שלא לגלות ולא להעביר מידע הקיים אצלנו לצד ג', למעט כאמור לעיל. 

 

6. הגבלה או מניעה של גישה לאתר: האתר ומפעיליו שומרים על זכותם להפסיק ו/או לסרב לתת גישה, בכל עת, ומכל סיבה שהיא, אל האתר ו/או לחלקים ממנו, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא כל מתן הודעה מוקדמת. משתמש אשר רכש שירותים שלא סופקו לו במקרה כאמור יושב לו כספו.

 

7. הגישה לאתר: הגישה לאתר אפשרית באמצעות חשבון וסיסמה מהמכשיר שבו בוצעה הרכישה והאחריות על ניצול תקופת השירותים והשימוש באתר הינה על רוכש המנוי בלבד. הגישה לאתר מותרת ממכשיר יחיד בלבד (לכל מנוי שנרכש), ממנו בוצעה הרגישה.

 

8. מתן שירות: במטרה להבטיח את השירות הנרכש באתר, ועל מנת להבטיח לכם, רוכשי השירות כי יש מי שעומד מאחורי האתר, מתחייבים האתר ומפעיליו כי בכל רכישה של שירותים שתבצעו, תקבלו את השירות שנרכש ולחלופין, במידה ולא סופק השירות במלואו יינתן לכם החזר בגין מלוא שווי השירות שלא ניתן.

 

9. מדיניות ביטולי עסקאות: עסקאות של קורסים אונליין (קורסים ללמידה מהבית) ניתן לבטל תוך 24 שעות ממועד רכישת הקורס והלקוח יקבל זיכוי מלא על הרכישה. 
 

10. אבטחה: כל רכישה של שירותים באתר מבוצעת באופן מאובטח. המידע שתמסרו לנו מאובטח בפרוטוקול מוצפן אשר אינו מאפשר גישה לגולשים אחרים.

 

11. חבילות (באנדלים): רכישת קורסים בצורה של חבילות (באנדלים) מעניקה ללקוח את אותם הקורסים שרכש בחבילה (באנדל) עד לתום הסמסטר (סוף מועדי ב’) בהם רכש את החבילה. 

 

12. זמני אספקה
מיד לאחר סיום הליך התשלום וקליטתו במערכת יוכל להשתמש הלקוח בקורס שרכש.
 

13. תוקף הקורסים:

הקורסים שנרכשו יהיו זמינים עד לתום מועדי ב’ של הסמסטר שבו נרכשו הקורסים.